Privacyverklaring

AVG PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
De R.K. parochies Heilige Gertrudis Maasbracht, Heilig Hart van Jezus Maasbracht, Heilige Martinus Linne, Heilige Stephanus Stevensweert en Onze Lieve Vrouw Geboorte Ohé en Laak hebben samen één en hetzelfde kerkbestuur en ze vormen een samenwerkingsverband onder de naam "Parochiefederatie Maasbracht e.o."
Als parochies houden zij zich aan het:
 
Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018
en de
Privacyverklaring R.-K.-Parochies versie 24 mei 2018
 

In het kort en concreet voor de federatie Maasbracht e.o.:

De parochiefederatie Maasbracht e.o. kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier verstrekt bij gelegenheid van het aanmelden van Doopsel, eerste H. Communie, Vormsel, huwelijk of uitvaart. Het betreft dan de gegevens van (huwelijks)partners en kinderen.
  • van de ouders: voor- en achternaam, geboortedatum, datum burgerlijk en kerkelijk huwelijk, adresgegevens, telefoonnummer, mailadres, geloofsovertuiging
  • van de kinderen: geslacht, geboortedatum en -plaats, doopparochie en -plaats, datum en plaats van eerste H. Communie en Vormsel
  • voor- en achternaam peetouders en hun woonplaats (bij doopsel)
 Ook de gegevens van een overledene worden genoteerd in het overledenenboek. Deze gegevens worden voor intern gebruik tijdelijk digitaal opgeslagen, alsook de contactgegevens van de contactpersoon.
De parochie houdt ook een register bij in de vorm van het "nabestaandenbestand grafrechten". Hierin worden de naam, adres, telefoonnummer en mailadres van de rechthebbenden van een graf genoteerd. In onze federatie geldt dit voor de parochies Brachterbeek, Stevensweert en Ohé en Laak. De begraafplaatsen van Maasbracht en Linne  zijn eigendom van de gemeente en daarvan houden wij geen administratie bij.

WAAROM DE FEDERATIE GEGEVENS NODIG HEEFT
De parochiefederatie Maasbracht e.o. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen indien nodig of gewenst, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Tijdens de voorbereiding op de sacramenten van doopsel, communie en vormsel moeten wij u vaker over bepaalde zaken informeren. Dit gebeurt vooral door u een e-mail bericht te sturen.
Daarnaast gebruikt de federatie de persoonsgegevens om deze per hand te noteren in de daarvoor bestemde doop- en vormselboek van de parochie waarin het doopsel c.q. vormsel heeft plaatsgevonden.
Eveneens bestaat er een overlijdenregister waarin de gegevens van een overledene handmatig worden genoteerd.

HOE LANG DE FEDERATIE MAASBRACHT GEGEVENS BEWAART
De parochiefederatie Maasbracht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
de parochiefederatie verstrekt uw persoonsgegevens aan de Kerkelijke ledenadministratie (SILA). Dit gebeurt niet automatisch maar handmatig.
U kunt hier bezwaar tegen maken. Zie beneden.
Dopelingen worden via het secretariaat van het cluster aangemeld bij de kerkelijke ledenadministratie evenals de (katholieke) ouders wanneer deze gegevens nog niet bekend waren bij de ledenadministratie. Eveneens wordt de communie- of vormseldatum vermeld bij de in de ledenadministratie geregistreerde communicant of vormeling. Staat een communicant of vormeling (en zijn of haar ouders) nog niet vermeld in de kerkelijke ledenadministratie dan gebeurt dit alsnog.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van de parochiefederatie Maasbracht e.o. worden door ons geen bezoekgegevens bijgehouden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: ledenadministratie@parochiefederatie-maasbracht.nl  

De parochiefederatie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Ook kunt via deze weg ook u uw wens kenbaar maken niet te willen dat uw gegevens handmatig worden doorgegevens aan de kerkelijke ledenadministratie “SILA”. Nader informatie over SILA HIER

BEVEILIGEN
de parochiefederatie Maasbracht e.o. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de parochiefederatie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de federatie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de federatie via info@parochiefederatie-maabracht.nl.